Coördinator beveiliging Mbo 3

 
Doel van de opleiding
Je bent in het bezit van je diploma Beveiliger 2 en wilt hogerop komen in de beveiliging. Wil jij je meer gaan richten op het leidinggeven of wil je meer weten van de planning en organisatie van beveiliging? Dan is de opleiding Coördinator Beveiliging een goede keus.
 
Aanmeldingsprocedure
Dutch Security Opleidingen BV is een particuliere beroepsopleider gericht op het volwassen onderwijs ( 18 jaar en ouder ). Kandidaten die zich willen aanmelden voor de opleiding Coördinator Beveiliging moeten in het bezit zijn van het diploma Beveiliger MBO 2. Je kunt je aanmelden via de website, email of telefoon, maar je kunt natuurlijk ook een afspraak maken voor een intakegesprek. Bij de aanmelding hebben wij wel de eerder behaalde diploma’s nodig.
 
Inhoud van de opleiding
De opleiding Coördinator beveiliging bestaat uit 3 onderdelen:
  1. MBO 3 generieke vakken
  2. Vakinhoudelijke theorie
  3. Vakinhoudelijke praktijk
De MBO vakken bestaan uit: Rekenen, Nederlands, Loopbaan & Burgerschap en Engels. Deze vakken
worden aangeboden door middel van e-learning. Daarbij is de kandidaat, vanuit het MBO, verplicht
om een keuzemodule te maken. Deze keuzemodules worden door DS Opleidingen aangeboden. De
kandidaat maakt de opdrachten maar hoeft voor veel keuzemodules geen examen te doen.
De kandidaten maken, online, 5 portfolio opdrachten waarin alle MBO vakken verwerkt zijn. Deze
opdrachten zijn onderdeel van het MBO deel van de opleiding. Wanneer de opdrachten correct zijn
gemaakt en ter correctie zijn ingestuurd, is de kandidaat gereed om het MBO 3 examen af te leggen.
Afhankelijk van het resultaat van de ingestuurde portfolio opdrachten wordt gekeken of de
kandidaat extra begeleiding nodig heeft ter voorbereiding op het MBO examen. Deze extra
begeleiding wordt gegeven tijdens 2 workshop dagen.
 
Vakinhoudelijke theorie
De vakinhoudelijke lessen zullen in ons opleidingscentrum, klassikaal worden gegeven. Onze docenten komen allemaal uit het vak en weten de lesstof op een duidelijke manier over te brengen op de kandidaten.
Het SVPB, examenorgaan voor de beveiliging, heeft voor Coördinator Beveiliging 3 de volgende theorie examens:
  1. Wettelijke kaders 3
  2. Beveiliging van gebouwen en eigendommen 3
  3. Veilig werken en dienstplanning 3
  4. Rapportage
Al deze vakken worden klassikaal gegeven.
 
Wettelijke kaders
Dit is een vak wat gaat over de wet en regelgeving waar je als beveiliger mee te maken krijgt. Hierbij kun je denken aan: Wat is “heterdaad” , wat zijn de bevoegdheden van de beveiliger enz.…Daarbij zal er dieper op de wetgeving in gegaan worden als bij Beveiliger 2. Het burgerlijk wetboek komt bij deze opleiding ook aan de orde. Er wordt gekeken naar het vakinhoudelijke deel van de beveiliger. Ook hier zal er dieper ingegaan worden op situaties die u als beveiliger tegen kunt komen. Vanuit verschillende soorten beveiliging wordt er naar de werkzaamheden van de beveiliger gekeken. Welke aspecten zijn voor welke vorm van de beveiliging van belang. Bij leiding geven wordt er ingegaan op de verschillende stijlen van leidinggeven, welke gesprekstechnieken kan men toepassen en wat komt er allemaal bij kijken als u leidinggevende bent.
 
Veilig werken en dienstplanning
Als leidinggevende is het belangrijk te weten hoe er veilig gewerkt kan worden. De ARBO wetgeving komt veelvuldig aan bod. Vanuit verschillende oogpunten wordt er gekeken naar veiligheid op de werkplek en veiligheid voor uw medewerkers. Hoe kunt u hieraan bijdragen en wat kan er van de werknemer worden verwacht?
Dienstplanning behoort ook tot de taken van de Coördinator. Waar moet u op letten ? Wat staat er in de CAO en hoe moet deze worden gelezen ? Dit zijn allemaal onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen.
 
Rapportage
Als leidinggevende bent u verantwoordelijk voor het nakijken en opstellen van de juiste rapportages.
De Coördinator moet in staat zijn om medewerkers te begeleiden bij het opstellen van een (specifiek) rapport. Om dit op een juiste manier te kunnen doen, moet de Coördinator zelf ook in staat zijn om een goed rapport op te stellen. Het maken van rapportages is daarom een belangrijk onderdeel van de opleiding.
Deze onderwerpen worden weergegeven in de lesboeken en worden aangeboden via ons digitaal leersysteem. Het digitaal leersysteem is gekoppeld aan het lesmateriaal, waardoor de kandidaat op zijn/haar laptop, tablet of telefoon in de mogelijkheid wordt gesteld het lesmateriaal nog eens terug te lezen. Daarbij staan er in het digitale leersysteem diverse opdrachten, oefeningen en proeftoetsen die de docent zichtbaar kan stellen. De kandidaat kan op die manier de lesstof oefenen. Het lesmateriaal dat de kandidaat krijgt uitgereikt mag de kandidaat houden. De inloggegevens van het digitaal blijven 1 jaar geldig. Deze kan verlengd worden indien nodig. De kandidaat mag het lesmateriaal en de inlogcodes niet gebruiken voor derden, maar moeten in zijn/haar beheer blijven. De regels hieromtrent staan vermeld in de Algemene Voorwaarden.
 
Vakinhoudelijke praktijk
Stagiaires mogen alleen stagelopen bij een erkend leerbedrijf.
Tijdens de stage gaat de kandidaat, in de praktijk, kennis maken met het vak Coördinator. Als Coördinator heb je te maken met verschillende onderwerpen. Tijdens de stage wordt de stagiair zoveel mogelijk betrokken bij de betreffende onderwerpen. Zo kan het zijn dat de stagiair een beveiligingsplan moet gaan opstellen of dat hij/zij de coördinatie krijgt over een object en de daarbij voorkomende taken gaat verrichten.
Tijdens de stage zal de stagiair regelmatig contact hebben met de stagebegeleider en met de opleidingscoördinator. De kandidaat maakt zijn portfolio opdrachten zoals de SVPB deze heeft opgegeven. Vanuit de opleiding wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met de opdrachten en de kandidaat zal zoveel mogelijk ingezet worden bij objecten/evenementen waar de opdrachten uitgevoerd kunnen worden. Mocht blijken dat er een aantal opdrachten niet of nauwelijks uitgevoerd kunnen worden, dan zal de opleidingscoördinator zorgen voor projecten waarin deze opdrachten wel uitgevoerd kunnen worden.
Afhankelijk van de stagelocatie en de opdrachten die de stagiair kan uitvoeren tijdens de stage, worden er trainingen georganiseerd. Deze trainingen zullen vooral betrekking hebben op gesprekstechnieken, planning, leidinggeven en veilig werken.
 
Duur van de opleiding
De kandidaat heeft de duur van de opleiding deels in eigen hand. Het theorie deel van de opleiding duurt 12 weken, op basis van 12 bijeenkomsten van 3,5 uur per bijeenkomst, of 12 weken waarbij er om de week een bijeenkomst is van 7 uur.
Tijdens deze bijeenkomsten worden de onderwerpen behandeld die hiervoor zijn beschreven. De lessen worden ondersteund met de digitale leeromgeving. Hier kunnen de kandidaten de lesstof nog eens teruglezen, oefeningen maken over de lesstof die zij ontvangen en proeftoetsen maken om de opgedane kennis te toetsen.
De duur van het praktijkdeel van de opleiding is afhankelijk van het stage leerbedrijf waar de kandidaat stage gaat lopen. Wanneer bedrijven een stage plaats aanbieden voor minimaal 12 maanden, en de kandidaat gaat daarmee akkoord, dan duurt de opleiding langer dan wanneer een kandidaat voor 6 maanden stage gaat lopen. Alle kandidaten moeten minimaal 240 uur stagelopen. Daarbij is het van belang dat zij tijdens de stage zoveel mogelijk verschillende onderwerpen kunnen behandelen, zoals aangegeven in het portfolio van het SVPB.
 
Studiebelasting
De studiebelasting is voor het theoretische deel ongeveer 14 uur per week, inclusief de theorielessen. Na afronding van het theoretische deel, volgt het MBO deel. Wanneer er geen vrijstellingen zijn, is de studiebelasting ongeveer 2,5 uur per opdracht, met een totaal van 5 opdrachten.
Voor de keuzemodule moet de kandidaat op een studieduur van ongeveer 60 uur rekenen. Dit is erg afhankelijk van de keuzemodule.
De stageopdrachten worden gedurende de stageperiode gemaakt. Aan de hand van deze opdrachten worden er 2 presentaties gemaakt. Eén van deze presentaties, Beveiligingsplan, wordt in het Engels gemaakt en gepresenteerd door de kandidaat. Voor de stage is een periode van minimaal 240 uur verplicht. Voor het maken van de opdrachten en het de presentaties moet er rekening gehouden worden van een studiebelasting van ongeveer 80 uur.
Uiteraard kunnen deze uren per persoon verschillen.

Overzicht examens
 

MBO 3 Rekenen Schriftelijk
MBO 3 Nederlands Schriftelijk en mondeling
MBO 3 Engels Schriftelijk en mondeling
SVPB Wettelijke kaders 3 Meerkeuze
SVPB Beveiliging gebouw en eigendommen 3 Meerkeuze
SVPB Veilig werken en dienstplanning 3 Meerkeuze
   
SVPB Rapportage Schriftelijk
* Praktijk Leidinggeven en coördineren Werkstuk / presentatie maken en presenteren
* Praktijk Beveiligingsplan Werkstuk / presentatie maken en presenteren

 

* Wanneer de kandidaat het SVPB diploma Coördinator wil behalen, kan het examen ook via het SVPB worden afgenomen. De kosten voor dit examen zijn voor rekening van de kandidaat.

Wanneer alle onderdelen zijn behaald, krijgt de kandidaat het MBO 3 diploma Coördinator beveiliging.
 
Alle examens mogen diverse keren worden herkanst. Wanneer de kandidaat voldoende heeft voor alle theorievakken, geeft dat recht op Certificaat C. Dit certificaat is levenslang geldig. Wanneer de praktijk onderdelen met goed gevolg worden afgerond, vormen deze uitslagen samen het diploma MBO 3 Coördinator Beveiliging. Wanneer de kandidaat ook het SVPB diploma Coördinator Beveiliger wenst te halen, kan het praktijkexamen (nogmaals) via het SVPB worden afgenomen. Bij deze opleiding is de studieduur 1,5 jaar. Wil je er langer over doen, dan kun je jouw inschrijving met een jaar verlengen. De kosten  hiervoor zijn € 195,00.
 
Toelating en vrijstellingen
Kandidaten moeten in het bezit zijn van diploma Beveiliger 2 alvorens zij de opleiding in kunnen. Wanneer kandidaten een MBO 3 diploma of hoger hebben, kan er gekeken worden naar vrijstellingen op onderdelen voor het MBO examen. Dit wordt getoetst en beoordeeld door de MBO zaak, onze samenwerkingspartner voor het MBO.
Alle kandidaten worden gescreend door de afdeling Bijzondere Wetten van de politie Haaglanden. Kandidaten die stage gaan lopen, wat een verplicht onderdeel van de opleiding is, moeten in het bezit zijn van een grijze pas. Deze pas wordt aangevraagd door het stage bedrijf waar de kandidaten hun stage gaan volbrengen. Om een grijze pas te kunnen verkrijgen mag de kandidaat geen strafblad of recent verleden hebben bij politie en/of Justitie.
 
Kosten
De opleiding in inclusief lesmateriaal, inlogcodes digitale leeromgeving, MBO examen en SVPB theorie examen. Praktijkexamens van het SVPB worden door het SVPB aan de kandidaat gefactureerd. Zie voor prijzen de website van het SVPB ( www. Svpb.nl/examentarieven ). Wanneer er sprake is van MBO vrijstelling, wordt er € 100,00 in mindering gebracht.
 
Betaalmogelijkheden
In 1x betalen € 2195,00
In 3 x betalen € 740,00
In 6 x betalen € 382,00
In 9 x betalen € 265,00
 
Vervolgopleidingen
Wanneer de kandidaat zijn MBO 3 diploma Coördinator Beveiliging heeft behaald, kan hij/zij zich specialiseren op andere onderdelen van beveiliging zoals Particulier Onderzoeker, Persoons Beveiliging enz. Tevens kan de kandidaat, na het maken van een 21+ test, doorstromen naar het HBO.
Contactgegevens
Contactformulier