Beveiliger Mbo 2

Doel van de opleiding
Wil je als beveiliger gaan werken, dan heb je minimaal Beveiliger MBO 2 nodig. Deze opleiding bereid je voor op het werken als beveiliger in verschillende vakgebieden. Hier kan gedacht worden aan objectbeveiliging, evenementenbeveiliging, winkelsurveillance, geld- en waarde transport enz.

Aanmeldingsprocedure
Dutch Security Opleidingen bv is een particuliere beroepsopleider, gericht op volwassen onderwijs ( 18 jaar en ouder). Alle kandidaten moeten over minimaal een MBO 2 diploma beschikken of minimaal MBO 2 werk- en denkniveau hebben. Alvorens kandidaten zich kunnen inschrijven voor de opleiding wordt er een intake toets gemaakt. Deze toets geeft aan of een kandidaat over het gewenste niveau beschikt. Wanneer de kandidaat de toets goed heeft gemaakt, kan de inschrijvingsprocedure van start gaan. Wanneer de toets niet goed wordt gemaakt, zal er met de kandidaat overlegd worden wat de beste manier is voor de betreffende kandidaat om uiteindelijk op het MBO 2 niveau uit te komen.

Inhoud van de opleiding

De opleiding Beveiliger MBO 2 bestaat uit 3 onderdelen:

  1. MBO 2 generieke vakken
  2. Vakinhoudelijke theorie
  3. Vakinhoudelijke praktijk

De MBO vakken bestaan uit: Rekenen, Nederlands, Loopbaan & Burgerschap en 2 keuzemodules. Deze vakken worden aangeboden door middel van e -learning. Na het afnemen van de niveautoets, wordt gekeken of je al op niveau bent of voor welke onderdelen jij lesmateriaal nodig hebt. Ons motto is dat we je niets gaan aanleren wat je al weet. Ben je al op niveau, dan maak je 2 proefexamens om je toch voor te bereiden op de examens die gaan komen. Ben je nog niet op niveau, dan krijg je digitaal lesmateriaal aangereikt op maat. Vlak voor de examens Nederlands en Rekenen, organiseren wij een Workshop per onderdeel. Deze workshops zijn bedoeld als examentraining voor het betreffende onderdeel. In het MBO zijn 'keuzendelen' verplicht gesteld. Wij bieden verschillende keuzedelen aan, zowel digitaal als op papier. De keuzedelen sluiten aan bij het vak Beveiliger en het is aan de student de keus welke keuzevakken hij/zij kiest.

Vakinhoudelijke theorie
De vakinhoudelijke lessen zullen in ons opleidingscentrum, klassikaal worden gegeven. Onze docenten komen allemaal uit het vak en weten de lesstof op een duidelijke manier over te brengen op de kandidaten . Het SVPB , examenorgaan voor beveiliging heeft voor Beveiliger MBO 2 de volgende theorie examens:

  1. Wettelijke kaders
  2. Beveiliging Gebouwen & Eigendommen
  3. Waarnemen en Noteren

Wettelijke kaders
Dit is een vak wat gaat over de wet- en regelgeving waar je als beveiliger mee te maken krijgt. Hierbij kun je denken aan: Wat is "heterdaad", wat zijn de bevoegdheden van de beveiliger, wat is het verschil tussen identificeren en legitimeren enz.

Beveiliging van gebouwen en eigendommen
Er wordt gekeken naar het vakinhoudelijke deel van de beveiliger. Wat zijn de werkzaamheden, wat zijn je verantwoordelijkheden, hoe ga je om met een brandmelding, wat is een brand- en sluitronde enz. Deze onderwerpen worden weergegeven in de lesboeken en worden aangeboden via ons digitaal leersysteem. Het digitaal leersysteem is gekoppeld aan het lesmateriaal, waardoor de kandidaat op zijn/haar laptop, tablet of telefoon in de mogelijkheid wordt gesteld het lesmateriaal nog eens terug te lezen. Daarbij staan er in het digitale leersysteem diverse opdrachten, oefeningen en proeftoetsen die de docent zichtbaar kan stellen. De kandidaat kan op die manier de lesstof oefenen. Het lesmateriaal dat de kandidaat krijgt uitgereikt mag de kandidaat houden. De inloggegevens van het digitaal leersysteem blijven een jaar geldig. Deze kan verlengd worden indien nodig. De kandidaat mag het lesmateriaal en de inlogcodes niet gebruiken voor derden, maar moeten in zijn/haar beheer blijven. De regels hieromtrent staan vermeld in de Algemene Voorwaarden.

Waarnemen & Noteren
Tijdens het waarnemen en noteren wordt het 'objectief waarnemen' getraind. De kandidaat krijgt een filmpje te zien en na afloop van dit filmpje worden er 10 vragen gesteld. Tijdens de opleiding wordt geleerd hoe je objectief kunt waarnemen. Tijdens het examen krijgt de kandidaat 2 filmpjes van ongeveer 5 minuten te zien. Na ieder filmpje moeten er 10 vragen beantwoord worden.

Vakinhoudelijke praktijk
Alle kandidaten gaan een stage traject in. Tijdens de stage gaat de kandidaat in de praktijk kennis maken met het vak Beveiliger. Als beveiliger heb je te maken met verschillende onderwerpen. Tijdens de stage wordt de stagiair zoveel mogelijk betrokken bij de betreffende onderwerpen en werkzaamheden, om het vak goed te leren kennen. De kandidaat gaat tevens ook werken aan het Praktijkwerkboek. In dit werkboek staan diverse opdrachten die te maken hebben met de stage en de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. De praktijkopleider zal de kandidaat hierin begeleiden en de opdrachten op verschillende momenten toetsen en aftekenen voor akkoord. Het praktijkwerkboek is 1 van de 3 examenonderdelen van het praktijkexamen van het SVPB. In de laatste fase van de stageperiode krijgen de kandidaten praktijktraining in ons eigen Praktijk Examen Centrum ( PEC ). In de nagebootste kantooromgeving kunnen veel situaties nagespeeld worden die de beveiliger in de praktijk kan meenemen of meegemaakt heeft. In onze waarnemingsruimte wordt de kandidaat aan de hand van filmpjes geleerd om objectief te kunnen waarnemen, ook dit is een onderdeel v_an het praktijkexamen.

Duur van de opleiding
De opleiding duurt gemiddeld 5 tot 6 maanden. Wanneer de kandidaat het schema hanteert wat via de opleiding wordt aangeboden, en hij/zij slaagt in 1 keer voor de examens, kan de kandidaat in 6 maanden gediplomeerd beveiliger zijn. Indeling van de lessen kunnen verschillen .

Bij de intensieve opleiding gaat de kandidaat in de eerste 4 weken , 4 dagen per week naar school en sluit deze periode af met het SVPB theorie examen. Daarna begint de kandidaat aan het MBO deel van de opleiding en het praktijkdeel.

Bij de geleidelijke opleiding gaat de kandidaat eens per week naar school, gedurende 12 weken. In deze tijd zal de kandidaat ook het MBO deel van de opleiding afronden. Na ongeveer 4 tot 5 weken zal de kandidaat starten met het praktijkdeel (stage). De intensiteit van de opleiding kan verschillen, de duur is hetzelfde.

Je kunt een jaar doen over je opleiding. Wil je er langer over doen, dan kun je jouw inschrijving met een jaar verlengen. Maximaal kun je 2 keer verlengen . De kosten voor het verlengen van jouw inschrijving zijn € 195,00.

Studiebelasting
Uitgaande dat de kandidaat over minimaal MBO 2 werk- en denkniveau beschikt, is de studiebelasting bij de intensieve opleiding in het begin van de opleiding het hoogst. Naast de lesuren zal de kandidaat een gemiddelde studiebelasting hebben van 1 tot 1,5 uur per dag tot aan het SVPB theorie examen. Voor het maken van de portfolio opdrachten ( MBO) wordt rekening gehouden met 2 tot 2,5 uur studiebelasting per opdracht. Het aantal uren dat de kandidaat stage moet lopen is minimaal 240 uur. Daarbij komt het maken van het praktijkwerkboek, hier zit een studiebelasting in van ongeveer 30 uur.

Overzicht examens
MBO2 Rekenen schriftelijk
Nederlands schriftelijk
Nederlands gesprek
Nederlands spreekvaardigheid
SVPB wettelijke kaders, theorie me
Beveiliging van gebouw en eigendommen theorie me
Waarnemen en noteren, theorie schriftelijk
Rapportage, praktijk schriftelijk
Handelen in kritieke situaties , praktijk rollenspel.

Wanneer alle onderdelen zijn behaald krijgt de kandidaat het MBO 2 diploma beveiliger. Voor alle behaalde SVPB examens krijgt de kandidaat een certificaat (cijferlijst). Alle certificaten moeten binnen 3 jaar na het halen van het eerste certificaat behaald zijn.

Toelating & vrijstellingen
Kandidaten moeten over minimaal MBO 2 werk- en denkniveau beschikken alvorens zij de opleiding in kunnen. Dit kan worden aangetoond door middel van een diploma op minimaal MBO 2 niveau, met een cijfer voor Nederlands en Rekenen op minimaal 2 F niveau, met een cijfer van minimaal 5,5. Wanneer de kandidaat beschikt over een diploma op minimaal MBO 2 niveau, zal VBOT, onze samenwerkingspartner voor het MBO, beoordelen of er recht is op vrijstelling voor 1 of meerdere vakken.
Alle kandidaten worden gescreend door de afdeling Bijzondere Wetten van de politie Haaglanden. Kandidaten die stage gaan lopen, wat een verplicht onderdeel van de opleiding is, moeten in het bezit zijn van een groene pas ( leerling pas ). Deze pas wordt aangevraagd door het stage bedrijf waar de kandidaten hun stage gaan volbrengen. Om een groene pas te kunnen verkrijgen mag de kandidaat geen strafblad of recent verleden hebben bij politie en/of justitie.

Kosten
De opleiding is inclusief lesmateriaal, inlogcodes digitale leeromgeving, MBO examen, SVPB examens kleding en aanvraag Legitimatie voor beveiliging. Wanneer kandidaten bij een ander ECABO erkend leerbedrijf stage gaan lopen wordt er € 300,00 in mindering gebracht. Wanneer er sprake is van MBO vrijstelling wordt er € 100,00 in mindering gebracht.

Betaalmogelijkheden

In 1 x betalen € 2250,00
In 3 x betalen € 765,00
In 6 x betalen € 395,00

Vervolgopleidingen
Wanneer de kandidaat zijn MBO 2 diploma Beveiliger heeft behaald, kan hij/zij doorstromen naar de opleiding Coördinator Beveiliging MBO 3 of Handhaving Toezicht en Veiligheid ( HTV ) MBO niveau 3.

Meld je direct aan voor deze opleiding

Contactgegevens
Contactformulier